Email Writing (EM)

email

6 สัปดาห์ที่สอนการเขียน Email ที่ดี จะช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมั่นใจและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น
เรียน 6 สัปดาห์ (24 ชม.) ราคา 14,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเขียน Email และเขียนได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ ด้วยการใช้ภาษาที่ชัดเจน ง่าย และรวดเร็วขึ้น

เนื้อหาบทเรียน

ศึกษาให้เข้าใจรูปแบบ และการเลือกใช้ถ้อยคำ เพื่อให้เขียนอย่างถูกท่วงทำนอง เหมาะสมกับผู้รับข่าวสาร ภาษาที่ใช้ต้องชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ไม่เยิ้นเย้อ และเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริงในการทำงาน ผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนสัปดาห์ไหนก่อนก็ได้ เพราะหลักการเขียนทั้ง 6 สัปดาห์มีเนื้อหาที่แยกขาดจากกัน และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง เช่น Tone & Style, Coherence, Word Usage, Paragraph Writing, etc.

0 Comments
Share

admin