EE Essential English

ee-essential-english

คุณจะสามารถพูดและเขียนได้ตั้งแต่วันแรกที่เรียน จะเรียนชุดไหนก่อนก็ได้เพราะ ได้เรียนผ่านหลักสูตรแรก (SB) มาแล้ว
4 ชุด A, B, C, D เรียนชุดละ 4 สัปดาห์/12 ชม. (48 ชม.) ราคาชุดละ 4,500 บาท ฝึกเขียนโครงสร้างประโยค 36 รูปแบบ ที่ต้องใช้ในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จากสิ่งที่คิดเป็นภาษาไทย โดยใช้หลักการเชื่อมโยงความรู้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นภาพเดียว ทำให้ส่วนย่อยต่างๆ ถูกรวมเข้าหากัน ง่ายต่อการเปลี่ยนรูปประโยคภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการการพูดและเขียนอย่างถูกต้อง

เนื้อหาบทเรียน

เรียนลักษณะ หน้าที่และรูปแบบของ Clause (Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause) และ Verbal Phrase (To infinitive, Present Participle, Past Participle, Present Perfect Participle ,Gerund) ฝึกเขียนประโยค 36 โครงสร้างที่ต้องใช้ในการทำงานจริง โดยการนำ Clause และ Phrase เข้าไปทำหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของประโยค เช่น ตำแหน่งประธาน กรรม ส่วนขยายความ เป็นต้น เรียนการใช้ Verb of Feeling, Causative Verb และการ Compound เนื้อหาทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 4 ชุด จะเรียนชุดไหนก่อนก็ได้

0 Comments
Share

admin